DOKUMENTY

 

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku...ponuka...tabuľka
[1. 3. 2016]

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK
Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v BBSK

Zodpovedná osoba:
- úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice plní hlavný kontrolór BBSK, prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK

Podnet je možné podať:
- elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk
, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne
- poštou zaslanou na adresu: Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

[2. 6. 2015]

Etický kódex verejného obstarávania...stiahni
[30. 11. 2015]

Plán verejného obstarávania na rok 2015...stiahni
[12. 3. 2015]

Výsledky prieskumu trhu zákazky: Zabezpečenie stravovania na súťaže 2015...stiahni
[19.1. 2015]

Výsledky prieskumu trhu zákazky: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov - stravné lístky 2015...stiahni
[19.1. 2015]

Výsledky prieskumu trhu pre školenia ŽŠR... stiahni
[7. 11. 2014]

Výsledky prieskumu trhu pre školenie Učiť sa je prirodzené...stiahni a školenie Nemožno nekomunikovať...stiahni
[3. 11. 2014]

Plán verejného obstarávania na rok 2014...stiahni
[1. 10. 2014]

Zloženie Rady školského zariadenia pri CVČ - JUNIOR...stiahni
[1. 10. 2014]

Štatút rady CVČ (pozrieť)
[1. 4. 2014]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zmysle čl. III, ods. 1. 2. metodického pokynu predsedu BBSK č. 003/2011/MP BBSK je CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, povinné zverejniť odkaz na CRZ - centrálny register zmlúv, kde sú zverejnené objednávky, faktúry a zmluvy CVČ - JUNIOR.

Odkaz na CRZ  

http://crz.vucbb.sk/organizacie/00365343
[4. 9. 2012]

Súhrnná správa 1. štrvrťrok 2011...stiahni

Súhrnná správa 2. štrvrťrok 2011...stiahni

Súhrnná správa 3. štrvrťrok 2011...stiahni

Súhrnná správa 4. štrvrťrok 2011...stiahni

Súhrnná správa 1. štrvrťrok 2012...stiahni

Súhrnná správa 2. štrvrťrok 2012...stiahni

Súhrnná správa 3. štrvrťrok 2012...stiahni

Súhrnná správa 4. štrvrťrok 2012...stiahni

Súhrnná správa 1. štrvrťrok 2013...stiahni

Súhrnná správa 2. štrvrťrok 2013...stiahni

Súhrnná správa 3. štrvrťrok 2013...stiahni

Súhrnná správa 4. štrvrťrok 2013...stiahni

 

Súhrnná správa 1. štrvrťrok 2014...stiahni

Smernica VO  príl. číslo 3 2013...stiahni

Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov... stiahni

----------------------------------------------------------------------------------

Kolektívna zmluva na rok 2014... stiahni

Správa o činnosti CVČ - JUNIOR
za školský rok 2014 - 2015  
titulná strana  a  správa

Správa o hospodárení za rok 2013 titulná strana správa