Ako zakladajúci člen je CVČ-JUNIOR od roku 2003 členom Európskej siete centier mládeže ENYC, ktorá je aktívna najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce pri realizácii projektov pre mladých ľudí.


Informácie o Zasadnutí Predsedníctva a Valné zhromaždenie Európskej siete centier mládeže ENYC v Košiciach

Centrum voľného času – JUNIOR v Banskej Bystrici je jedným zo zakladajúcich členov Európskej siete centier mládeže. Od roku 2004 sa aktívne zapája do aktivít siete, zároveň svojim členstvom v predsedníctve prispelo k rozvoju kvality spolupráce jednotlivých členských krajín, výmene skúseností a najmä umožnilo mladým ľuďom zapojiť sa do medzinárodných aktivít.

V dňoch 17. – 20. 2. 2011 sa konalo v Košiciach zasadnutie predsedníctva a valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnila Mgr. Jarmila Lipková, zástupkyňa riaditeľky CVČ – JUNIOR. Členovia predsedníctva pripravili agendu na valné zhromaždenie, stretli sa na pôde Košického samosprávneho kraja s podpredsedom Ing. Emilom Ďurovčíkom a RNDr. Vierou Juríkovou, vedúcou referátu správy škôl a školských zariadení. Navštívili CVČ – Regionálne centrum mládeže v Košiciach, kde počas prehliadky centra a rozhovorov so zamestnancami vznikli ďalšie nápady na spoločné aktivity.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo strategický plán na roky 2011 – 2013, plán práce a rozpočet na rok 2011. Oboznámilo sa s činnosťou organizácie FYR creACTive z Macedónska, ktorá je asociovanou krajinou ENYC.

Najbližšou aktivitou bude Školenie školiteľov v Grécku v marci 2011. Spolupráca pokračuje na báze projektov jednotlivých členských organizácií a projektov predkladaných ENYC-om.

Mgr.Katarína Bursová

23. 2. 2011