Medzinárodné projekty CVČ - JUNIOR
organizované v školskom roku 2010/11

Medzinárodné školenie koordinátorov a mentorov
Európskej dobrovoľníckej služby

V Banskej Štiavnici sa 12.-18. októbra 2010 uskutočnilo medzinárodné školenie, ktorému predchádzala dlhodobá príprava, započatá už koncom roka 2009.

Podujatie bolo určené pre pracovníkov aktívne zapojených do procesov osobnej podpory dobrovoľníkom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), ktorí prichádzajú do hosťujúcich organizácií prostredníctvom programu Mládež v akcii. Jednou z priorít tohto programu Európskej Únie je aj výmena poznatkov medzi rôznymi kultúrami. Účastníci školenia z 12 krajín (Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko a Turecko) si vymieňali skúsenosti, ale aj navrhovali postupy na zlepšenie ich práce so zahraničnými dobrovoľníkmi.

Viaceré zúčastnené organizácie nadviazali kontakty a navrhli spoluprácu na vznikajúcich projektoch pre mládež. Účastníci školenia spolu s organizátorom (CVČ-JUNIOR) a medzinárodnými trénermi, hodnotia školenie veľmi pozitívne, nakoľko sa podarilo vytvoriť priaznivé a kreatívne prostredie, ktorého výsledkom budú mnohé zlepšenia v konkrétnych projektoch v oblasti mládeže. CVČ-JUNIOR, ktoré dlhodobo pôsobí v oblasti neformálneho vzdelávania mladých ľudí (vrátane EDS) bude naďalej sprostredkovávať kontakt medzi účastníkmi, s cieľom získavania spätnej väzby a pokračujúcej komunikácie ohľadom inovácií a zvyšovania kvality mládežníckych projektov, ako aj s nimi spojených aktivít.

Okrem nových informácií a poznatkov je priamym výstupom školenia aj niekoľko elektronických dokumentov, ktoré môžu všetci účastníci využívať na zvyšovanie kvality projektov EDS vo svojich organizáciách.

 

Medzinárodné projekty CVČ - JUNIOR
organizované v školskom roku 2008/09

     Prvým z týchto projektov bolo školenie Project Management: a Tool for Developing Leadership Competences (Projektový manažment: nástroj rozvoja líderských zručností). Školenie prebehlo 12. – 17. mája v Banskej Štiavnici. Išlo o medzinárodné školenie pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Charakterizoval ho interkultúrny rozmer, nakoľko účastníci boli vyslaní z partnerských organizácií z takmer 10 krajín. Pracovným jazykom školenia bola angličtina. Cieľom bolo obsiahnuť témy zahrnuté v názve projektu, teda podporiť rozvoj líderských zručností a manažérskych schopností účastníkov, s využitím simulácií, prípadových štúdií, workshopov a diskusií. Účastníci mali možnosť osvojiť si prvky riadenia projektov grantového programu EÚ Mládež v akcii, v rámci ktorého bol celý tento projekt realizovaný. Vo väčšine aktivít počas školenia dominovala neformálnosť a aktívna participácia, nakoľko práve tieto patria k základným princípom mládežníckych projektov. Tento projekt bol financovaný s podporou od Európskej komisie.

     Druhým projektom je medzinárodná mládežnícka výmena pod názvom Is it a Real Border? (Je to skutočne hranica?), ktorú CVČ – JUNIOR organizovalo s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu, ktorého hlavné aktivity prebehli v dňoch 4. – 12. júla, bolo uvedomenie si vonkajších a vnútorných hraníc, ktoré ovplyvňujú život občanov EÚ a okolitých krajín. Vyše 30 mladých účastníkov z Arménska, Francúzska, Slovenska a Ukrajiny spoznávalo kultúrne a spoločenské hodnoty a diskutovalo o problémoch týkajúcich sa najmä mladých ľudí a možností ich sebarealizácie. Účastníci diskutovali o výhodách a nevýhodách členstva v európskych štruktúrach a počas dvoch výhazdov do pohraničia Poľska a Rakúska pripravili verejnú anketu, v ktorej prostredníctvom svojich otázok zisťovali informovanosť, ako aj názory respondentov na tému Schengenského priestoru. Výsledky ankety a zhrnutie projektu budú publikované na webových stránkach participujúcich organizácií, ako aj na rôznych prezentáciách pre mladých ľudí a širšiu verejnosť. Viac informácií o tomto projekte sa dozviete v tejto súhrnnej správe. Tento projekt bol financovaný s podporou od Európskej komisie.