Centrum voľného času - JUNIOR
 
Centrum voľného času (CVČ) - JUNIOR má krajskú pôsobnosť. Je metodickým a informačným centrom pre Banskobystrický kraj. CVČ je zakladajúcim členom Európskej siete centier mládeže (ENYC) založenej 30. 9. 2003 v Štrasburgu.
 
Centrum voľného času vytvára podmienky a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež počas celého roka. Dôraz kladie najmä na nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, na rozvoj informačných a poradenských služieb, vytvára podmienky pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže.

CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s mládežou. Orientuje sa na vzdelávacie aktivity vo vzťahu k školám a školským zariadeniam v BBSK ako aj k dobrovoľným a profesionálnym pracovníkom s deťmi a mládežou. Je vysielajúcou a hosťujúcou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby. Realizuje prieskumné a analytické práce s cieľom vytvárať informačné databázy a vypracovať prognózy a koncepcie práce s deťmi a mládežou v rámci kraja. Aktívne spolupracuje s regionálnymi centrami v SR a s medzinárodnou sieťou regionálnych centier mládeže, ktorá pracuje v rámci Rady Európy. CVČ je organizátorom obvodných a krajských kôl predmetových olympiád a školských športových súťaží. Pripravuje krátkodobé aj dlhodobé projekty pre skvalitnenie a rozšírenie svojej činnosti. Je organizátorom kampaní, workshopov, školení a seminárov pre mládež BBSK.

CVČ využíva možnosti realizácie projektov v rámci komunitárneho programu EÚ MLÁDEŽ V AKCII - EDS (koniec v juni 2014), úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU v oblasti realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Poskytuje služby regionálnej pobočky európskej informačnej siete EURODESK.

 

Podpora talentovanej mládeže - Postupové športové súťaže, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach,  predmetové olympiády
 
Postupové športové súťaže, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach a predmetové olympiády považujeme za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu v CVČ. Je nutné vytvárať podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže práve prostredníctvom týchto súťaží.

CVČ - JUNIOR zabezpečuje organizáciu predmetových olympiád. Súčasťou činnosti je zabezpečenie  kôl od základných (domácich či školských) cez okresné a krajské kolá distribúciou úloh a dôležitých informácií ako aj kompletné organizačné zabezpečenie všetkých krajských kôl olympiád. S tým súvisí rozsiahla korešpondencia, zasielanie úloh a zvolávanie členov krajských komisií či výborov, koordinácia činnosti KK, metodická činnosť na podporu predmetových olympiád, odborná činnosť na pomoc riešiteľom jednotlivých kôl olympiád a pod. Na zvýšenie vedomostí študentov CVČ organizuje sústredenia.

Jednou z dôležitých úloh CVČ je organizácia a realizácia školských športových súťaží (ďalej ŠŠS) ZŠ a SŠ Banskobystrického kraja. Vyhlasovateľom ŠŠS sú: Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách (ďalej SAŠŠ). Všetky súťaže sú realizované na základe plánovaného školského kalendára SAŠŠ a KŠÚ pre daný školský rok, vytvoreného a schváleného KR SAŠŠ, OK SAŠŠ a KŠÚ Banskobystrického kraja.

Cieľom športových postupových súťaží je priaznivo pôsobiť na výchovu a vzdelávanie osobnosti formou športových súťaží. Osobitnú pozornosť kladieme na dodržiavanie čestnosti, férovosti v duchu Fair play. Našou snahou je zapojiť do športových aktivít väčšinu mladej populácie základných a stredných škôl Banskobystrického kraja. Snažíme sa o to, aby šport bol nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou výchovy a telesného rozvoja detí a mládeže.

Metodické a vzdelávacie programy, školenia, semináre, tréningy
 
Tvoria dôležitú časť činnosti CVČ, nakoľko práca s mládežou vyžaduje tvorivý prístup, empatiu, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať so skupinou. Nedostatočná odborná pripravenosť mládežníckych pracovníkov výrazne znižuje úroveň ich práce, preto ponúkame metodické semináre a školenia, organizujeme zasadnutia odborných komisií. Ponúkame širokej verejnosti, najmä mladým ľuďom účasť na kampaniach, mládežníckych stretnutiach, workshopoch, školeniach, seminároch, konferenciách, tréningoch.

Medzinárodná spolupráca
 
Predstavuje jeden z nových rozmerov práce s deťmi a mládežou. Zúčastňujeme sa a realizujeme medzinárodné školenia, medzinárodné výmeny mládeže. CVČ v rámci Európskej dobrovoľníckej služby hosťuje zahraničných dobrovoľníkov a slovenských vysiela do partnerských organizácií v krajinách EÚ, za účelom vzájomného spoznávania iných národných kultúr, tradícií a získania osobných skúseností. Spolupráca s medzinárodnými partnermi má za cieľ implementovať ciele mládežníckej politiky Rady Európy do svojich činností, podporovať aktivity, ktoré stimulujú participáciu mladých ľudí na nadnárodnej úrovni a sprostredkovať medzinárodné aktivity mládežníckych pracovníkov v multinárodnom kontexte.

Ponukové podujatia pre verejnosť

Predstavujú aktivity zábavného charakteru, športových súťaží, ktoré formou ponukových listov ponúkame firmám pri rôznych príležitostiach. Podieľame sa na organizácii mestských podujatí a na požiadanie organizujeme podujatia aj pre školy nášho okresu. Tieto aktivity CVČ spoplatňuje za účelom získania finančných prostriedkov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Do kategórie čiastočne platených služieb patrí organizovanie školení, ktoré účastníkom pomáhajú nadobudnúť zručnosti a obohatiť si vedomosti v oblasti práce s deťmi a mládežou. Do ponukových podujatí patria aj celoslovenské podujatia a kampane, ktoré realizujeme za náš kraj. V letných mesiacoch ponúkame pre deti letné tábory s dennou dochádzkou.