Mládež v akcii   je ukončený....     realizujú sa už len projekty schválené v minulom roku.

je program EÚ pre mladých ľudí. Jeho cieľom je podnecovať zmysel pre aktívne európske občianstvo, solidaritu a toleranciu medzi mladými Európanmi a zapájať ich do formovania budúcnosti Únie.

Aké aktivity program podporuje?

- Medzinárodné výmeny mládeže
- Individuálnu alebo skupinovú dobrovoľnícku službu
- Národné a medzinárodné mládežnícke iniciatívy
- Projekty podporujúce aktívnu participáciu mladých ľudí
- Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí

Mládež v akcii
je program pre všetkých. Propaguje mobilitu v rámci hraníc EÚ ako aj za nimi, neformálne učenie a interkultúrny dialóg. Podporuje zapojenie všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich vzdelanostné, sociálne a kultúrne pozadie.

Viac informácií na www.mladezvakcii.sk


Nástupcom sa stáva program ERAZMUS + - Mládež v akcii na roky 2014/2020

http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky/PO-PROGRAME-MLADEZ-V-AKCII-PRICHADZA-ERAZMUS-.alej?ind

/26. 2. 2014/