Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník/dobrovoľníčka (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený) je človek, ktorý ponúka svoj čas, svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti a skúsenosti a nie ja za túto činnosť finančne odmenený. Získava však niečo oveľa cennejšie - osobnostný rast, dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti.
 

Čo je dobrovoľníctvo?

Dobrovoľníctvo je činnosť vykonávaná z vlastnej vôle v prospech iných bez nároku na odmenu.

Dobrovoľníctvo podľa Všeobecnej deklarácie o dobrovoľníctve z roku 2001:

-  je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí,

- je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity,

- má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie,

- zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu,

- poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta,

- prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií.
 

Kde sa dá "dobrovoľníčiť"?

Dobrovoľníčiť sa dá v podstate všade - môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, ale môžeme urobiť aj oveľa viac.
Po roku 1989 najviac dobrovoľníkov pôsobí v občianskych združeniach a mimovládnych organizáciách, v školách a organizáciách podporovaných cirkvami.
Prevažuje KOMUNITNÝ TYP dobrovoľníctva - organizácie majú dobrovoľníkov zo svojich radov, ale stále viac sa vyvíja aj MANAŽÉRSKY TYP dobrovoľníctva - organizácie vyhľadávajú dobrovoľníkov spomedzi verejnosti.
 

Formy dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo má veľa foriem a vyskytuje sa na mnohých miestach. Často ani nevnímame, že robíme niečo prospešné pre iných. Naznámejšie formy dobrovoľníctva sú:

Dobrovoľnícke aktivity - nepravidelné aktivity ľudí pre rôzne organizácie na základe ústnej dohody.
Dobrovoľnícka služba - aktivita s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody.
Dobrovoľná svojpomoc - vzájomná svojpomoc medzi susedmi, skupinami detí a mládeže, ktorá sa odohráva na báze vzájomnej dohody mimo organizácie.
 

Princípy dobrovoľníctva

*   Dobrovoľníctvo prináša úžitok komunite aj dobrovoľníkovi.

*   Dobrovoľnícka práca nie je platená.

*   Dobrovoľníctvo je vždy vecou voľby.

* Dobrovoľníctvo nie je činnosťou povinnou pre získanie dôchodku alebo štátnych príspevkov.

*  Dobrovoľníctvo je legitímnym spôsobom, ktorým sa občania môžu zúčastňovať na aktivitách vlastnej komunity.

*  Dobrovoľníctvo je nástrojom pre jednotlivcov alebo skupiny, prostredníctvom ktorého môžu napĺňať ľudské, environmentálne alebo sociálne potreby.

* Dobrovoľníctvo je aktivita realizovaná výhradne v rámci neziskového sektora.

*  Dobrovoľníci nenahrádzajú platených zamestnancov, ani pre nich nepredstavujú hrozbu z hľadiska bezpečnosti práce.

*  Dobrovoľníctvo rešpektuje práva, dôstojnosť a kultúru iných.

*  Dobrovoľníctvo propaguje ľudské práva a rovnosť šancí.
 

Dobrovoľnícke centrum

Základným poslaním dobrovoľníckych centier (akým sa chce stať aj CVČ - JUNIOR) je propagácia a podpora myšlienky dobrovoľníctva v spoločnosti.
Znamená to
- spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v regióne s cieľom zapojiť do dobrovoľníctva čo najväčší počet ľudí,
- spoluprácu s médiami, obcami, samosprávami a štátnymi orgánmi,
- spoluprácu s regionálnymi partnermi, medzinárodnú spoluprácu,
- vyhľadávanie dobrovoľníkov a ich nasmerovanie do konkrétnych dobrovoľníckych organizácií v regióne,
- servis pre potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie,
- vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov z dobrovoľníckych organizácií,
- výskumy o stave dobrovoľníctva v regióne, ...


Dôležité www stránky

www.dobrovolnictvo.sk

www.centrumdobrovolnitva.sk

www.dobrovolnik.cz

www.hest.cz