riaditeľka CVČ – JUNIOR:

Mgr. Katarína Bursová

 
štatutárna zástupkyňa riaditeľky:

 Mgr. Jarmila Lipková

 
vedúca hospodársko-správneho útvaru:

 Janka Kmeťová

 
 pedagogickí zamestnanci:
 
Mgr. Eva Murková

Bc. Eva Hlucháňová

Mgr. Julián Krull, PhD.

PhDr. Ľuba Danková

Mgr. Jana Hrabovská

Mgr. Zlata Trubanová

Mgr. Jozef Gašparec

Ing. Ondrej Strnád

Mgr. Gabriela Selecká

Mgr. Žaneta Bursová

nepedagogickí zamestnanci:
 
Táňa Senčeková